سلام بر اسلام

دین  باعث  ترقی بشر می شود وانسان را به سمت معنویت  سوق می دهد.اگر ما در دین وروش زندگی خودمان خوب عمل کنیم و تمام مراحل زندگی معتقد به اعمال دینی باشیم و ریا و دورنگی را

 در زندگی خود وارد نکنیم انسانی  خواهیم شد که خواسته خداوند است.

و  چنین انسانی جانشین خداوند در زمین خواهد بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید