قدرت

قدرت رادر جامعه دموکراسی مردم به  منتخبین خود می دهند .

اگر وابسته های رسانه ای و قدرت های حاکم  در نوع انتخاب مردم تاثیری نگذارند .

انتخاب واقعی را مردم  تیز بین  انجام می دهند وشیرین خواهد بود آن انتخابی که مردم انتخاب کنند . 

/ 0 نظر / 6 بازدید