عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد کاندیدای محترم چیست؟

این سوالی است که دانشجویان محترم  و مردم عزیزمی توانند از کاندیدای محترم بپرسند.

چرا که هر شخصی که در این مقطع تحصیلی قرار دارد باید طرح و برنامه ارائه دهد ما از کاندیداهای خود بخواهیم که  نمره دفاعیه تز شا ن چند است و چه اساتیدی در جلسه

دفاعیه شما حضور داشته اند .

برای اینکه شرط مدرک کارشناسی ارشد برای کاندیدای مجلس به این منظور بوده است

که شخصی که می خواهد نماینده منطقه خود باشد باید در زمینه نگارش طرح مهارت

داشته باشد.کسانی که در این سطح علمی هستند باید این مهارت را داشته باشند.

/ 0 نظر / 9 بازدید