نظم خلقت

بانظر به آسمان از اینهمه نظمی که خالق هستی برای موجودات خود که در این جهان

هستی قرار دارند .اندیشه باید کرد که چگونه این چینش انجام شده و با چه نظمی تفکردر

این مورد ...............................................................................................!!!!

عظمت او نمایان می شود .وباید در برابر او تسلیم شد که بهترین کار و عاقلترین کار

تسلیم در برابر این همه عظمت است. 

/ 0 نظر / 12 بازدید