اراده

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد.

اراده قویترین محرک انسان در انجام کارهای غیرممکن است اگر  ضعف شخصیتی

نداشته باشد. هر انسانی خود می داند که چقدر اراده درونی برای انجام کاری را دارد.

اگر شخصی اراده قوی داشته باشد. می تواند کوهها را جابه جا کند.

اراده محکمترین  ستونی است که می توان هر انسانی بر آن تکیه کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید