بیشترین حضور در دفاع از ِآب و خاک ایران را برادران رضایی بعهده داشتند.

سلام بر شیران وطن این سربازان میهن عزیز که بعد از بیست و سه سال از اتمام جنگ

تازه سخن به زبان آورده اند. که بیشترین مدت حضور در جنگ را این خانواده بعهده داشتند.

ای وطن .......................

خاک تو گر نیست جان من مباد. 

/ 1 نظر / 13 بازدید
جویباری

میهن عزیز