الگوی اسلامی-ایرانی

کار تهیه یک الگو برای کشوری به این بزرگی در تمام زمینها سیاسی و اقتصادی واجتماعی وفرهنگی و.............................................................

علوم طبیعی کاری بس دشوار اما بسیار بسیار مفید فایده خواهد بود ......................

ساخت یک مدل جدید ویک الگوبه این ابعاد وبه این گستر دگی سخت و طولانی است که بی شک

مدت زمان آن بالای ۵۰ سال طول خواهد کشید چرا که ما باید یک الگویی را بر پا کنیم که با

فرهنگ ما هماهنگ باشد .

ما باید اول به تولید نظریه بپردازیم که مدل و الگوی ما بر پایه این نظریه ها چیده شود و توسعه یابد .

۱- این نظریه کجاست کدام متفکر ما نظریه کامل و جامع در مورد یک ساختا ر جامعه

مطرح کرده است  ودر کدام بخش جامعه بکار رفته است.

۲- کدام استاد دانشگاه ما نظریه ای داده ودر مورد آن نظریه تجزیه وتحلیل شده تا بر پایه آن نظریه الگوی ما بر پا شود.

 

نتیجه اینست که برای ساختن الگو و مدل اول باید مراحل علمی را تعریف کنیم و یا روش علمی در جهان را خوب بشناسیم

وبعد نظریه سازی در تمام بخش های علوم مطرح کنیم و نقد ونظرهای گوناگون را کنار هم قرار دهیم

تا بر پایه آن نظر ها ساختمان الگو را بنا کنیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید