ای وطن ! خاک تو گر نیست جان من مباد!!!

رکورد دار مدت حضور در دفاع از آب وخاک ایران   برادران رضایی بوده اند.

1- بابا علی رضایی  مدت حضور -25 ماه

2-سیرعلی رضایی مدت حضور 23 ماه و جانباز

3-رمضانعلی رضایی مدت حضور 23ماه

4-علی رضایی مدت حضور 47ماه و جانباز

5-نادعلی رضایی مدت حضور 60ماه و شهید

6-نورعلی رضایی مدت حضور 45ماه و جانباز

7-مهر علی رضایی مدت حضور 70 ماه

8-رجبعلی رضایی مدت حضور 24 ماه

9- احمد علی رضایی مدت حضور 53ماه و جانباز

10- علیجان رضایی مدت حضور 11-رضا علی رضایی مدت حضور 9 ماه و جانباز

/ 1 نظر / 8 بازدید
باستی

خدایتان به سلامت دارد