رهبر ی در ایران اسلامی

تمام انسانها برای تداوم زندگی خود احتیاج به یک راهنما وراهبر خردمند  دارند. در ایران اسلامی حکومت  اسلامی است رهبر معظم انتها ی و راس هرم سیاسی درکشور اسلامی ایران است. جایگاه مذهبی آن هدایت گر و هادی انسانهاست که همان ولایت فقیه است .جایگاه سیاسی  دیگری دارد که در  قانون ونظام سیاسی ایران به روشنی از آن نام برده شده است . رهبر  تمام کننده هر نوع در گیری سیاسی و اجتماعی در کشوراست وهر انسان عاقلی باید این نظم اجتماعی  و این قانون را بپذیرد اگر خدای نکرده مقید ودیندار هم نباشد . چرا که تابع  قانون هر کشوری که در آن زندگی می کند باید باشد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید