مدیریت واسطه ای

تعیین مدیران در ایران با واسطه و ارتباط فامیلی و آشنایی های جزئی انجام می شود اگر در مسئولیت ها خوب دقت کنید متوجه می شوید که افراد چگونه وبا چه رابطه ای به مدیریت رسیده اند.

آیا انتخاب یک مدیرو یک مسئول با واسطه دیگران و بدون وارسی از نگرش مدیریتی او

می توان اختیار سازمانی را در اختیارش قرار داد که خود نمی داند چه چیزی را مدیریت

می کند وچه کسانی را مدیریت می کند. آیا این مشکل مدیریت ما در جامعه ما نیست.

اگر هست. چرا درمان نمی کنیم. ودرمان چیست .چه راه حلی وجود دارد . 

/ 0 نظر / 10 بازدید