تو کجایی من شوم تا چاکرت

ای خدای بزرگ تورا ستایش می کنم بخاطر همه بزرگی که داری

خداوندا مارا در امری که تو تعیین کرده ای موفق بدار

و از همه مهمتر آن نظمی که خلقت طبیعی و ماورای طبیعی وجود دارد.

افتخار می کنم که مطیع امر تو باشم 

/ 0 نظر / 16 بازدید