ساختار ارتباطی در ایران

 آیا زیر ساخت های مورد نیاز در جامعه ما فراهم است ؟

زیرساخت ها مهم ترین بخش توسعه شهرهای الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه باشد، و از بالاترین فناوری های روز در توسعه آن استفاده شود. زیر ساخت های ارتباطی یکی از مهمترین عوامل توسعه این پدیده بوده که شامل ارتباط با سیم و بی سیم است که خود از مهم ترین عوامل دخیل در توسعه شهر الکترونیکی است.
از دیگر شاخص های توسعه زیرساخت ها می توان به توسعه قوانین و مقررات و ساختار فرهنگی متناسب با شرایط زمانی اشاره نمود. با ایجاد شهرالکترونیک و تحقق جامعه ی اطلاعاتی یک فضای باز اطلاعاتی ایجاد می شود و هجوم گسترده فرهنگ های گوناگون و امکان دسترسی عامه مردم به اطلاعات گسترده از طریق اینترنت، برخی ناهنجاری ها را در روابط فرهنگی و اجتماعی مردم به وجود می آورد. این مساله و اینکه با ورود به یک جامعه ی اطلاعاتی مسائل جدیدی برای افراد این جامعه به وجود می آید اهمیت فرهنگ سازی را افزایش می دهد و اقدامات لازم برای جلوگیری از هرگونه آسیب فرهنگی را ضرورت می بخشد.

/ 1 نظر / 7 بازدید