ایجاز سخن

کم گویی وخلاصه سخن گفتن ارزش زیادی دارد باید خلاصه وگزیده حرف زد وزیاده گویی

باعث آن می شود که مردم و فرهنگ ما از این گونه افراد دوری کنند.  پس کمتر سخن بگوییم که بزرگی ما در حرفهایی است که برای نهفتن داریم، نه برای گفتن!!!!!!!!!!

 

/ 0 نظر / 7 بازدید