دانش چراغ راه بینش

دانش مرحله ایست بسوی آگاهی و بینش اگر کسی بتواند از دانش خود به بینش برسد

آگاهی کامل از آنچه خوانده بدست آورده است وبعد از بینش حلم وبردباری است که انسان به آن می رسد حلم برتر علم است چرا که آنچه آموخته ای عمل می کنی و عمل علم

حلم و بردباری است که کمتر انسانی به این درجات می رسند .

/ 0 نظر / 8 بازدید